Valet 2010 och 7 framtidsfrågor « Dyrare mat, NU!

Valet 2010 och 7 framtidsfrågor

Skribent:


Inför valet passade jag på att fråga riksdagspartierna några viktiga framtidsfrågor som rör skogen, jordbruket, vår föda, vår globala miljö och ansvar inför framtiden.
Jag fick svar från alla partierna och svaren finns efter mitt brev. Tyvärr tror jag inte att den tid är kommen då riksdagen eller EU kommer att ta sådana beslut att vi inom Sverige eller EU kommer att sluta bidra till ödeläggelsen av regnskog eller att träden i våra svenska skogar kommer att må bättre. Något GMO förbud ser jag inte heller på väg. Hoppas jag har fel! Men vi som vill se ett hållbart samhälle och en hållbar värld får inte ge upp!


Ett stopp för jordbrukssubventioner för animalieproduktion kanske man vågar hoppas på?

Förresten, har ni tänkt på att det egentligen är fel varor som har märkning? Det borde vara de varors som är bestrålade, besprutade, konstgödslade, transporterade lång väg med fossila bränslen, de som medför förlust av regnskog och biologisk mångfald etc. som borde vara märkta. Inte de som är OK. Vi borde orättvismärka varor, inte rättvismärkta. Eller ??

Mitt brev:

Hej

I valdebatten talas det enligt min mening för lite eller i vissa frågor inte alls om de verkligt viktiga framtidsfrågorna. Här är några frågor som jag skulle vilja ha besvarade inför årets val. Finns dessa frågor med i ert partis program? Det handlar till stor del om frågor då vi enligt min och många andras mening står inför ett vägval i hela världen och hur vi agerar nu kan bli helt avgörande för framtiden. Hur kommer vi att agera om ert parti får bestämma? Är dessa frågor med på er dagordning? Era svar kommer att publiceras.

1. Världens regnskogar kommer att vara utrotade inom något årtionde med nuvarande utveckling. För något årtionde täckte regnskogen 30 % av jordens yta. Nu är siffran ca 6 %. Skall vi i Sverige fortsätta att importera och konsumera varor som innebär att regnskogen ödeläggs? Sojaböner som kraftfoder och kött från Brasilien, palmolja och palmkärnor från Sydostasien, tobak m.m är exempel på sådana varor som idag konsumeras dagligen av praktiskt taget varje svensk. Ligger det inom vårt ansvarsområde att upphöra med denna import?

2. Skogen i Sverige mår inte bra. Barren på granarna kan trilla av redan första året. Barren är granens andningsorgan. Kottar trillar av för tidigt. Granar och andra träd skjuter nödskott vilket är en ny företeelse i naturen sedan något årtionde tillbaka och ett resultat av mänskliga aktiviteter. Vi vårdar inte den sjuka patienten utan förvärrar tillståndet. Den enda dugliga medicinen är att upphöra med det som orsakar problemen. Vad vill ni göra i denna fråga?

3. I Sverige och internationellt minskar skogsarealen pga. av avverkning, klimatförändringar och bränder. Detta är inte förenligt med bevarande av den biologiska mångfalden, en lösning av klimatfrågan m.m. Vad vill ni göra för att motverka detta?

4. Starkt relaterat till fråga 1-3.  Vad vill ert parti göra för att motverka klimatförändringarna? Detta är inte bara en fråga om elproduktion och miljövänligare transporter, utan också väldigt mycket en fråga om skogen och jordbrukets animalieproduktion som är det största globala växthusproducenten. (18 % enligt FAO och 51,5 % enligt World Watch Institute) .

5. Kommer vi att fortsätta med jordbrukssubventioner för animalieprodukter eller har ert parti planer att, äntligen, ta bort subventionerna på animalier?

6. Kommer vi att fortsatt inhandla i våra livsmedel och kraftfoder från utlandet, även de som vi kan producera här?

7. Skall vi tillåta GMO och därmed och för alltid riskera förändring i generna i den föda vi äter i maten och att dessa gener sprider sig i naturen?

Angående första frågan talade med Göran Hägglund i P4s Karlavagnen 100831. Han gav svaret att han inte vill införa något förbud i handeln. Han är däremot för märkning av varor. Jag vill mena att detta i bästa fall fördröjer regnskogsödeläggelsen. Med denna inställning är i princip regnskogen borta redan nu då jag inte kan se hur regnskogarna skall kunna räddas utan ett sådant förbud.

Tänka att hälften av befolkningen kommer att vägra att köpa varar märkta t ex ”OBS! om du köper denna vara medverkar du tillödeläggelsen av världen s regnskogar!” så kommer den andra halvan i alla fall att fortsätta att köpa dem. Då blir slutresultatet att vi ödelägger världens regnskogar om 60 år i stället för 30. Bättre med märkning än inget alls kanske men det räcker inte.

Politiker i Sverige har knappast makt att skydda regnskogen genom att förbjuda avverkning men kanske finns möjligheten att trycka på internationellt för ett sådant beslut. Men hur ser det ut att gynna ödeläggelsen och samtidigt verka för att andra skall skydda den? Detta är väl Falsk flagg?

Om Sveriges riksdag vill kan den besluta att förbjuda import av dessa varor, eller hur?

Jag vill mena att det enda riktiga politiska beslutet och kanske det enda beslut som skulle kunna få stor effekt är förbjuda import av dessa varor. Det finns så mycket annat att handla med!

Vi måste tänka mycket längre fram än 4 år.

Tycker med en vänlig hälsning

Eric Karlsson hälsoutbildare och framtidtänkare.Kristdemokraterna

Hej Eric,

På länken nedan kan du ladda ner Kristdemorkaternas miljöpolitiska rapport från 2008. Allt som står där har ännu inte blivit sådant som partiet driver i regeringen, men den visar på vårt grundläggande förhållningssätt till dessa svåra frågor.

http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Miljoslutrapport08

Jag bifogar också ett par faktablad om vår politik.

Vänliga hälsningar

Kristdemokraterna

(KD bifogade dessutom en bilaga om klimatet och en om biologisk mångfald.)Moderaterna

Hej Eric och tack för ditt mejl,

Du tar upp flera viktiga och mycket omfattande frågeställningar om miljön och skogen. Du finner svar på många frågor via följande länkar:

http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=jordbruk-och-djurhallning

http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=miljo-och-klimat

http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik

Läs även mer om vad vi gjort inom miljö- och jord/skogsbruksområdet på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/1473

Trevlig fortsättning!

Med vänlig hälsning

StefanVänsterpartiet

1: Ur vårt partiprogram: Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljö­förstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda kon­sekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konse­kvenser. Vänsterpartiet vill omsätta denna insikt i politisk handling. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling.

Vidare: Vi människor lever på en planet med begränsade naturresurser, vil­ket sätter ramar för vårt handlande. Graden av vår påverkan på naturen bestäms delvis av våra kunskaper och den tekniska utvecklingen, men vi kan inte överskrida ekosystemets bärkraft. Då drabbar det oss själva, kommande generationer och andra arter.

Tillgången till ren luft, rent vatten och sund mat är livsviktig. Mänskligheten är en del av naturen, men inte en förutsättning för na­turen. Vi är beroende av naturens resurser, dess artrikedom och dess olika kretslopp. Den biologiska mångfalden är ovärderlig för allt liv på jorden. Genom att värna naturens och de ekologiska kretsloppen kan människorna underhålla och utveckla sina egna livsbetingelser. Vi har ett ansvar för att vår verksamhet inte leder till utrotning av arter.

De utsläpp av växthusgaser som vi människor ger upphov till kan, om inget görs, leda till globala katastrofer. En stigande medeltempe­ratur på jorden kan ge effekter som blir svåra eller kanske omöjliga att stoppa när temperaturen väl passerat en viss nivå. En högre temperatur orsakar i sig förändringar som i sin tur leder till ännu högre tempera­turer och processen rullar sedan på med idag oöverblickbara följder. Det är människans verksamhet som orsakat och orsakar klimatföränd­ringen och det vilar därför på människan att försöka lösa problemet. Det kräver dock att snabba och kraftfulla insatser sätts in.

Länder, regioner och individer måste hålla sig inom ett rättvist miljöutrymme, det vill säga den mängd resurser som vi kan använda utan att tvinga andra människor att använda sig av en mindre mängd resurser, nu eller i framtiden. Miljöutrymmet är inte statiskt. Det kan minskas ytterligare genom rovdrift och miljöförstöring, men också ökas genom mer miljövänliga produktionsmetoder.

Om alla människor i världen konsumerade på samma sätt som män­niskorna i den rika delen av världen, skulle det krävas ytterligare ett antal jordklot för att försörja oss. Samhällets resursanvändning måste därför anpassas till ett rättvist miljöutrymme. Rika konsumerar mycket mer resurser än fattiga. Ny teknik och användning av ekologiskt förny­elsebara produkter kan möjliggöra en omställning till ett mer hållbart samhälle. Men de som förbrukar mest måste också ställa om mest, så att fördelningen av jordens resurser blir mer rättvis. Detta gäller både i Sverige och på ett globalt plan. Jorden är vårt gemensamma arv och ska också förvaltas gemensamt. Begreppet rättvist miljöutrymme innefattar även en rättvis fördel­ning mellan kvinnor och män. Män konsumerar idag mycket mer re­surser än kvinnor. Av jordens fattigaste, och därmed de som har tillgång till minst resurser, är 70 procent kvinnor. Männen som grupp måste därför i minska sin resursförbrukning för att möjliggöra för kvinnor att öka sin förbrukning.

För att komma tillrätta med den samtida miljöproblematiken räcker det inte med att vi ser till dagens skeva konsumtionsmönster och däri söker lösningar genom en annorlunda fördelning. Den destruktiva förhållande där naturen inte framstår som något vi är en del av, utan där vi vårt förhållningssätt till våra egna livsbetingelser uttrycks som relationer mellan varor, måste brytas.

En omvälvande förändring i vårt förhållningssätt till naturen kräver en grundläggande och frigörande omvandling av det sociala och eko­nomiska livet. Utan en sådan omvandling riskerar talet om en hållbar utveckling att bli en tom fras. Den ekonomiska tillväxten måste under­ställas en utveckling som är ekologiskt hållbar, vilket inte kan ske inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Frågan om tillväxt måste kom­bineras med frågan om vad samhället ska använda tillväxten till och på vilket sätt tillväxten skapas. En jakt på produktionsökningar kan i sig aldrig vara ett självändamål. En tillväxt som sker i kombination med effektiviseringar och begränsade naturresursuttag är ett samhälle att sträva mot. I annat fall riskerar vi en utarmning av den biologiska mångfalden och ett hot mot människans framtid.

2. Palmoljeproduktionens leder till mycket stora negativa miljöeffekter såväl som sociala problem. Vänsterpartiet har bland annat yrkat på att införa ett nytt miljömål om begränsad miljöpåverkan i andra länder. Vad gäller palmolja som drivmedel anser partiet att palmolja inte skall få användas till biodrivmedel samt att regeringen ska verka för strikta hållbarhetskriterier så att förskjutningseffekter så som skövlad regnskog helt undviks. Dessutom anser vi att palmolja ska finnas med i innehållsförteckningen.

När det gäller soja som kraftfoder anser vi att Sverige bör agera i EU för att kraftfoder som används till djuruppfödning beläggs med en miljöavgift. Syftet är att priset bättre ska avspegla köttproduktionens miljökostnader och öka lönsamheten för spannmål i vegetabilisk produktions miljökostnader och öka lönsamheten för spannmål i vegetabilisk produktion samt gynna ekologisk och naturbetesbaserad köttproduktion.

3. Det stora problemet i våra skogar är att produktion går före miljöhänsyn. Utarmningen av den biologiska mångfalden i våra skogar fortsätter. Vi vill kraftigt öka anslaget för att skydda våra skogar med höga naturvärden. Dessutom måste skogsvårdslagstiftningen förändras så att de markägare som inte sköter den generella hänsynen till miljön får sanktionsavgifter. Dessutom måste alternativa skötselmetoder till dagens hyggesbruk stimuleras.

4. Vi vill minska köttkonsumtionen då en stor del av avskogningen sker för att frigöra mark till köttproduktion, samt  öka anslaget för skogsskydd i Sverige. Vi vill ha bindande lagstiftning och ett regelverk som stoppar importen av illegalt avverkad skog inom hela EU. Vi vill att Sverige ska agera för att stoppa avskogningen och bidra konstruktivt för att finna finansiering och mekanismer för detta i ett internationellt klimatavtal. Samtidigt är det viktigt att incitamenten utformas så att inte den biologiska mångfalden hotas t.ex. genom att naturskogar ersätts med snabbväxande arter. Se även svar på övriga frågor.

5. Animalieproduktionen har mycket stor klimatpåverkan. Vänsterpartiet vill att Sverige minskar konsumtionen av kött med 25 % till 2020. En handlingsplan för hur livsmedelskedjans, inklusive animalieproduktionens, klimatpåverkan kan minskas bör tas fram. För att motverka klimatförändringarna vill vänsterpartiet genomföra ett Klimatlyft I Sverige. Här är våra 10 förslag för att Klimatlyfta Sverige:

1. En svensk vindkraftsindustri. Vi vill skapa goda gynnsamma förutsättningar för en vindkraftsindustri i Sverige och därför starta ett branschprogram för vindkraftsindustrin, ta fram ett nytt stöd för havsbaserad vindkraft, höja ambitionen för på elcertifikatsstödet och lösa problemet med uttagsskatt för de kooperativa vindkraftverken.

2. Klimatanpassa bostäderna. Vi vill satsa på nya, klimatsmarta bostäder och renovera det befintliga beståndet. Därför vill vi utvidga ROT-avdraget för att energieffektivisera våra bostäder, inte minst miljonprogrammets hus. Byggreglerna måste skärpas så att nya hus som byggs är klimatsmarta.

3. Stoppa tågkrånglet och bygg höghastighetsbanor. Vi vill höja banunderhållet för att minska tågförseningarna. Vi vill börja bygga höghastighetsbanor i Sverige och kraftigt höja infrastrukturanslagen till järnväg.

4. Fler och bättre kollektiva resor. Vi vill öka stödet till lokala spårinvesteringar i större tätorter och öka satsningen på kollektivtrafik i glesbygd. Vi vill dessutom låta alla studenter, samt alla under 19 år, åka kollektivtrafik gratis.

5. En grön svensk fordonsindustri. Vi vill stimulera fram en utveckling som värnar både jobb och miljö inom en framtida fordonsindustri. Det betyder bl.a. stöd till miljövänliga bussar, stimulans till utbyggnad av biogas – och eltankställen samt införandet en koldioxidbaserad förmånsbeskattning som stimulerar mer energisnåla och miljövänliga bilar.

6. Miljöteknikfond. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor för att skapa en ny fond för innovationer och miljöteknik.

7. Nystarta klimatinvesteringsprogrammet. Programmet minskade utsläppen av växthusgaser med lika mycket som ca 180 000 genomsnittliga svenskar orsakar under ett år.

8. Solenergi. Vi vill stärka den svenska solenergibranschen genom att ta fram ett planeringsmål för solenergi, förstärka de statliga stöden för solenergi och göra dem mer långsiktiga.

9. Jobb i naturvården. Naturen är grunden för vår välfärd. Antalet växt- och djurarter minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Arbetsmarknadspolitiska projektet Gröna jobb som sysselsatte upp till 3000 personer över hela landet med viktigt naturvårdsarbete har dessvärre avvecklats av högerregeringen. Vi vill att projektet startas om.

10. Hållbar turism och landsbygdsutveckling

Vi vill göra satsningar inom glesbygden på småskaligt och ekologiskt jordbruk, ökade fiskepopulationer och rekreationsområden vilket genererar positiva, indirekta effekter inom närservice, infrastruktur, inflyttning och startande av nya företag.

6. Vänsterpartiet arbetar för att alla subventioner till jordbruket ska vara miljöanpassade. Vi anser att Sverige bör agera för ett slutdatum då kontraproduktiva subventioner som stöder kött- och mejeriindustrin ska vara utfasade.  När det gäller stöd till animalieproduktion i Sverige vill vi öka stödet för ekologiskt jordbruk.

En handlingsplan för hur livsmedelskedjans, inklusive animalieproduktionens, klimatpåverkan kan minskas bör tas fram. Vi vill också tillsätta en utredning om införande av ekonomiska styrmedel för att minska livsmedelskedjans, inklusive animalieproduktionens, påverkan på miljö och klimat.

7. Vänsterpartiet vill införa styrmedel som minskar importen av kraftfoder (t.ex. icke hållbar soja från Brasilien) och som gynnar produktion av ekologiskt producerade livsmedel och inhemskt kraftfoder.

8. Nej. Vi vill ha stopp för odling av GMO till dess vi har större kunskaper om vilka konsekvenser det ger på våra ekosystem. Jordbrukspolitiken måste utformas så att den ger minsta möjliga störningar på ekosystemen och därför bör försiktighetsprincipen tillämpas.Socialdemokraterna

Hej Eric!

Tack för ditt mejl.

Expansionen av palmoljeplantager i vissa delar av världen leder till
skövling av regnskogar, vilket är en bidragande orsak till förlust av
biologisk mångfald. Vi anser inte att palmolja ska användas till
biodrivmedel och vi vill att enskilda länder ska kunna gå före och införa
hårdare sociala och miljömässiga krav på produktion och import av
biobränslen än den nivå EU beslutar om.
Konsumenter ska få chans att ta ställning till de varor de köper. Därför
vill vi införa en obligatorisk ursprungsmärkning. Redan före valet 2006 var
ursprungsmärkning av varor en angelägenhet för samtliga riksdagspartier.
Alla, utom moderaterna, utlovade en konsumentinriktad märkning.

Vi har sedan länge tagit ställning för att Sverige måste bryta sitt
oljeberoende till år 2020, och i det arbetet ingår bl.a. satsningar på
förnybar energi. Vi har också förklarat att vi vill satsa två och en halv
miljard mer än regeringen på forskning och investeringar för att nå målet.

Vi har aldrig haft större möjligheter att lösa de svårigheter som ligger
framför oss. Vi har kunskaperna, tekniken, resurserna. Det är bevisligen
dyrare att inte göra klimatomställningen än att göra den. Men det är
bråttom. Vi kan inte låta den globala uppvärmningen vara en fråga för
marknaden. Det klarar den inte. I alla våra politiska beslut ska
miljöperspektivet finnas med. Vi måste fortsätta gå före, inte vänta in
andra. Vi vill att Sverige åter ska visa vägen i klimatpolitiken. Det krävs
ett aktivt engagemang från såväl Sverige som EU för att få till stånd ett
nytt globalt klimatavtal. Det är viktigt att Sverige för en nationell
klimatpolitik som bidrar till att öka vår trovärdighet i det
internationella arbetet. Regeringens insatser i det internationella
klimatarbetet har varit alldeles för kraftlöst.

Vi menar att skyddet av skogen måste öka. Genom att öka skyddet av skogen
kan vi bevara viktiga miljöer som många människor uppskattar och värderar
högt samtidigt som
vi bevarar viktiga funktioner och tjänster som skogen erbjuder.

Miljömålsrådets senaste uppföljning av arbetet med miljömålet ”Ett rikt
växt- och djurliv” ger en dyster bild av den biologiska mångfalden i
Sverige. Det senaste seklets
alltmer storskaliga jord- och skogsbruk har lett till en omfattande förlust
av biologisk mångfald. Rådet konstaterar att förlusten av arter, naturtyper
och ekosystemtjänster
fortsätter trots kraftigt ökade insatser under de två senaste
mandatperioderna. Tillståndet för den biologiska mångfalden visar en
övervägande negativ utveckling.
Det är angeläget att arbetet för att hejda förlusten av biologisk mångfald
intensifieras. Vi föreslår därför att anslaget till biologisk mångfald
utökas med 500 miljoner 2011 och 500 miljoner 2012 per
år.

Vi vill skynda på reformeringen av EU:s jordbrukspolitik och ta bort
importtullarna. Vi vill ge jordbrukaren en ersättning för det som han eller
hon producerar, och inte ett stöd. Vi vill satsa på en konkurrenskraftig
svensk jordbruksproduktion, inriktad på lokalproducerat och hållbart
brukande. Eftersom merparten av vår jordbruksproduktion förblir
konventionell en lång tid framöver, är det viktigt att ställa tuffa
miljökrav också på den produktionen.

Den socialdemokratiska regeringen har varit pådrivande i reformeringen av
EU:s jordbrukspolitik. Vi tog kampen för att de produktionsdrivande stöden
skulle tas bort. Stöden anpassas nu efter konsumenternas efterfrågan och
som förstärkning i arbetet på en bred landsbygdsutveckling

GMO-grödor ska godkännas endast om de är säkra ur hälso- och miljösynpunkt.
Oavsiktlig spridning ska förhindras, samexistens med
konventionell/ekologisk odling ska regleras. Varor ska märkas så att
konsumenterna själva kan välja.

Vänliga hälsningar

Katarina Ringels
Brevsvar
Socialdemokraterna

www.socialdemokraterna.seCenterpartiet

Hej Eric,

Tack för mail. Det är stora och viktiga frågor du tar upp. Det skulle ta en evighet för mig att gå in och svara på detta. Vi har rapporter skrivna på det mesta. De hittar du på sidan nedan. Gå in och ta del av dessa, som är ordnade under årtal då de kommit ut.

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Rapporter/

Bästa hälsningar

Anne Lennartsson

Centerpartiets riksdagskansliFolkpartiet

Hej Eric!

Folkpartiet är djupt engagerat i klimatfrågan och i hur vi ska ställa om till
ett energieffektivt samhälle som är oberoende av fossila energislag.
Allianspartierna har också kommit överens om en gemensam och långsiktig
inriktning för den svenska klimatpolitiken för att nå just dit.
Alliansregeringens mål för Sverige är bl.a att utsläppen av växthusgaser ska
minska med 40% till 2020 och att transportsektorn ska vara helt fossilfri till
2030. För att möta klimathotet behövs både kraftfulla åtgärder på hemmaplan,
men även stöd till fattigare länder att utvecklas utan att usläppen skenar
iväg.

Folkpartiets viktigaste krav för att möta klimathatt det framför allt finns en
viktig blockskiljande klimat- och energipolitisk fråga i valrörelsen –
kärnkraften. Oppositionen vill avveckla kärnkraften, medan Alliansen har kommit
överens om att gamla reaktorer när de stängs av åldersskäl ska få ersättas med
nya.

Varför är då denna fråga då så viktig? De svenska kärnkraftverken kommer att
pensioneras från början på 2020-talet och under en kort tidsperiod därefter.
Kärnkraften står idag för nära halva den svenska elproduktionen. Alltså kommer
halva den svenska elproduktionen att försvinna, och det samtidigt som vi ska
minska utlsäppen av växthusgaser kraftigt. Den svenska basindustrin använder
nästan lika mycket el som alla våra kärnkraftverk producerar. Ska vi kunna
skapa fler jobb i industrin behövs tillgång till billig och miljövänlig energi.

Folkpartiet och de övriga Allianspartierna vill fortsätta att satsa på de
förnybara energislagen. Vindkraften står idag för knappt två procent av
elproduktionen. Den kommer att byggas ut kraftigt de kommande åren, men den kan
inte täcka upp för det gigantiska hål i elproduktionen som kommer att uppstå
vid nedlagd kärnkraft.

Istället har folkpartiet en vision om ett klimatneutralt samhälle. För att nå
dit behöver vi använda oss av alla de fossilfria energislag som finns,
inklusive förnybar energi och kärnkraft. Vi ska satsa på energieffektivisering
och strängare utsläppskrav på EU-nivå. Euopas kolkraft ska ersättas med
förnybar energi och kärnkraft.

Folkpartiet är en stor EU-vän. EU är vår viktigaste arena för att uppnå
minskade klimatutsläpp på ett globalt plan. Sverige ska fortsätta att driva på
för ett globalt klimatavtal med ambitiösa åtaganden. Samtidigt kommer vi arbeta
för att arbetet fortsätter inom EU och internationellt för minska skövling av
regnskog, skapa tuffare utsläppsregler för företagen och bättre information
till konsumenterna.

Vi i Folkpartiet kommer göra vad vi kan för att göra klimatet en valfråga. Vi
står inför ett viktigt vägskäl för Sverige – Alliansens klimatpolitik för jobb
och låga utsläpp står mot Vänsterpartiernas politik som driver både utsläppen
och jobben ut ur Sverige

Det är egentligen inte möljigt att inom ramen för EU att Sverige ensidigt
förbjuder viss import. Det är naturligtvis bättre att Sverige agerar
internationellt och att EU gemensamt sätter press på Brasilien m fl. Som
liberaler tror vi också starkt på konsumentmakten och att vi själva undviker
att köpa produkter av det slag du tar upp.

Som du säkert vet arbetar vi i EU-parlamentet med mat- och djurfrågorna inte
minst genom Marit Paulsens idoga arbete. Marit har själv fått igenom både
föbättrat djurskydd och förbättrad djurhållen m a p transporterna. EU’s
jordbrukspolitik och jordbrukssubventioner vill vi förändra respektive
avskaffa.

Med vänliga hälsningar,

Björn Ljung
Folkpartiets valcenter
020-53 53 53Miljöpartiet

Hej Eric och tack för ditt intressanta brev

Vi anser oss vara det parti som verkligen tar ansvar för
framtidsfrågorna. Miljöpartiet accepterar inte en utveckling som ganska
snart kan vålla mycket stora skador på ekosystemen. Sverige och EU
måste driva hållbarhetsfrågorna med en helt annan kraft
internationellt. Under tiden kan vi inte inte vänta med egna åtgärder
med hänvisning till att det inte skulle spela någon roll eftersom
Sverige är ett litet land. Hela vårt jordklot består av mer eller
mindre stora länder. Sverige måste ta sitt ansvar och placera sig som
ett föregångsland.
Se i övrigt vårt valmanifest som kan läsas via denna länk:
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=205238

1. Ja, Sverige och andra länder måste anstränga sig för att stoppa
denna import som en del i en räddningsaktion för regnskogarna. Skövling
av tropikskogarna  leder till utrotning av arter, klimatförändringar,
jorderosion, översvämningar och torka. Skövlingen medför också svåra
sociala och kulturella problem för ursprungsfolk och lokala samhällen
som berövas sin hemvist och möjlighet till försörjning.
En viktig strategi när det gäller bevarandet av de tropiska skogarna är
därför att stärka lokalsamhällenas och ursprungsfolkens kontroll över
sina egna naturresurser. EU behöver bl.a. ta krafttag för att förhindra
import av olagligt avverkat timmer.

2. Vi säger nej till överavverkning och ja till fler reservat och ökad
nyplantering. Vi förespråkar ett FSC-certifierat skogsbruk vilket
innebär att det är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. De
skogar (ca 1 procent) som ligger nära tätorter måste garanteras ett
skydd. Kommunerna måste ta hänsyn till naturvårds- och
rekreationsintressen i dessa skogar.

3. Vi hänvisar till ovanstående svar.
Fler skogsbränder måste vi tyvärr räkna med p.g.a den pågående
temperaturhöjningen. Vi vill ha krafttag mot den utvecklingen.
Skogen är av stor ekonomisk betydelse, men produktionen av virke får
inte överordnas skogens övriga värden. Skogsbruk, naturskydd och
biologisk mångfald hänger nära ihop. Skogen är en hemvist för växter
och djur, samtidigt som det är djuren och växterna som utgör skogen.
Den biologiska mångfalden och dess bevarande är oerhört viktig.

4. Detta är delvis besvarat ovan. Generellt vill vi att Sverige och
resten av världen kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser och
föroreningar till luft och vatten. Det kräver åtgärder bland annat mot
den omfattande trafiken och energislöseriet i våra fastigheter.
Köttproduktionen måste minska bl.a. av klimatskäl.

5. Vi är principiellt  kritiska till jordbrukssubventioner men är
beredda att underlätta för ekologiskt producerade produkter, speciellt
om de säljs i närområdet.
EU:s jordbrukssubventioner  är ett mycket stort problem.

6. Vi bör inte importera sådant som vi kan producera här. Transporterna
kors och tvärs i världen av produkter som kunde ha köpts i hemlandet
är ett gigantiskt miljöproblem.

7. Vi är mycket kritiska till GMO. Ett minimikrav bör vara märkning all
genmanipulerad mat och hårdare krav för att få genmanipulerade grödor
godkända. Märkningen bör också omfatta animaliska produkter från djur
som ätit genmodifierat foder.

Vänligen,
Miljöpartiet de gröna
Åke

Kategorier: Åsikt & debatt, Gästskribenter
Dela

Etiketter: , , , , , , ,
  • Matilda

    Hej! Jag är Matilda,14 somrar gammal och jag kommer från den lilla staden Nynäshamn.
    Jag har tänkt på en sak om växthus effekten. Om den stiger mer (som den är på väg att göra) så kommer HUNDRATALS underbara oskyldiga djur att dö ut för all framtid! Vi kommer inte häller att må så värst bra av detta! Därför tycker jag och alla andra här omkring att det är dags att vi tar tag i detta nu! Men det hjälper inte om bara vi gör någonting åt det, ni behöver också göra någonting åt saken! ALLA BEHÖVER HJÄLPA TILL FÖR ATT DENNA IDE SKA KUNNA FUNGERA!!! Min klass satsar hela våran klass kassa på att detta fungerar! Gör det ni med! Satsa på detta ni med lite skadar aldrig!!! :)

  • Linus Källander

    Hej Matilda.
    Jag håller med dig!Roligt att höra att din klass satsar er klasskassa på att göra vad ni kan. Det vore intressant att höra mer. Skriv gärna ett mail till mig och berätta mer. Skicka det till linus.kallander@dyraremat.nu