småskalighet « Dyrare mat, NU!

Framtidens matpolitik

Skribent:

Hur ser framtidens matpolitik ut? Den frågan ställde jag, Linus Källander från Dyrare mat, nu! under konferensen Gastronomiska Samtal i Nyköping förra veckan. Frågan ställdes under ett så kallat Open Space och trots att frågan efter workshopen röstades fram som en av de fyra högst prioriterade frågorna på konferensen var vi bara en handfull som ville slå våra kloka huvuden ihop för att lösa frågan.

Framtidens matpolitikPolitiken måste vara mer långsiktig. Det betyder långsiktiga spelregler för producenter som vill investera i sin verksamhet. Men gruppen lyfte också att politiken skulle behöva ett 200-årsperspektiv. Det skulle led till en mer hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Här är resultatet:
Ett exempel lyftes: Slutsatsen att köttproduktion är dålig för miljön bygger på dagens ohållbara produktionssystem. För att minska köttets miljöpåverkan måste vi istället öka den inhemska produktionen med rätt metoder.

Kraven på den offentligt inköpta maten måste leva upp till samma krav som ställs på den svenska produktionen. Detta lyftes som väldigt viktigt av gruppen.

Hur säkerställer vi att matfrågorna ligger högt på den politiska agendan oavsett politisk majoritet? Gruppen var inte överens om att detta var ett problem utan att maten ÄR en viktig fråga för alla partier men det är inte en fråga man går till val på. Diskussionen ledde in på konstaterandet att en styrka med Matlandet Sverige har varit fokuset på småskalighet.

Ett annat övergripande perspektiv är att svensk matproduktion bör sträva efter resiliens för att på så sätt säkra livsmedelstryggheten. Idag är vi helt beroende av import.

Ska vi skilja på matpolitik och landsbygdspolitik? Frågeställningen mynnade ut i konstaterandet att det är primärproduktion som driver landsbygden. En stor gård med 600 kor är sämre för livet på landsbygden än 10 gårdar med 60 kor. Systemet/politiken behöver därför främja småskalig produktion. Men även bredda fokuset från småskalig förädling till att även främja små gårdar. Med den slutsatsen måste matpolitiken samspela bättre med jordbrukspolitiken som idag driver på mot storskalighet och effektivisering.

Framtidens matpolitik 2

Diskussionen ovan ledde till ett resonemang om att matpolitiken bör anses vara tvärsektoriell, det vill säga att målen för matpolitiken måste förverkligas genom andra politikområden. Skolpolitiken har till exempel ett viktigt uppdrag att utbilda dagens unga generationer om maten. Matpolitiken är också både nationell, europeisk och kommunal. Mål behöver finnas på alla nivåer som strävar mot hållbarhet. Idag är det upp till intresserade kommunalråd att driva frågorna lokalt. Det ansågs vara ett problem.

Avslutningsvis konstaterades att sektorsövergripande dialog så som den som fördes under Gastronomiskt Forum är viktigt för sektorns utveckling.

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Vi lovar guld och gröna skogar

Skribent:

Det finns de som funderar på hur mycket man kan stressa en gris, hur många grisar man kan få in på en liten yta. På hur man kan få träd att växa så fort att man knappt hinner plantera dem innan man kan börja hugga ner dem. Det finns de som funderar på hur man kan få majs att växa fortare, bli mer motståndskraftig, tåla fler bekämpningsmedel. Vi tycker att det finns roligare, och viktigare, frågor att fundera över.

För istället för att fundera på hur man kan få ett fåtal storföretag att tjäna ännu mer på att massproducera ännu hårdare vill vi fundera på hur man kan se till att fler kan leva på jordbruk. I en värld där befolkningsantalet ökar kan inte målet vara att få ska göra mycket, utan att många ska göra tillräckligt. Vi vill att det ska gå att försörja sig på ett småskaligt jordbruk. Vi vill att vi satsar på ekologi, på miljö, på eftertanke, på långsiktighet. På människor och människovärde, på djurens och naturens hälsa och välmående. Guldgula fält som lovar många mätta magar. Gröna skogar som ger hopp om hållbarhet och långa promenader, värme och hållbara hus.

Kanske är det så att skolan lär oss att bli väldigt bra på att svara på frågor, men inte så bra på att bedöma om det är rätt fråga som ställs. För kanske är Genmodifiering, rovdrift, exploatering och nyttomaximering svaret, men på helt fel fråga.

För framtidsjorden handlar framtiden inte om att utnyttja jordens resurser över bristningsgränsen, det handlar om att värdesätta det jorden ger, värdesätta träden som växer långsamt, värdesätta grödorna som behöver vårdas. Det handlar inte om att bygga maskinen som kan fånga all havens fisk i en enda fångst utan om att många ska kunna fiska tillräckligt för att leva på det.

Idag äter vi mer kött i Sverige än vi gjort på väldigt länge, samtidigt har vi de lägsta utgifterna för mat. Vi handlar alltså mer mat, men betalar mindre för den. Vi tror inte att det är en bra lösning. Vi tror att man med väldigt enkla medel, och med samma budget kan planera om sin matlagning så att den blir hållbar, ekologisk, varierad och mer spännande.

Världen behöver inte GMO, vi behöver inte fler stordriftsvinster. Världen behöver omtanke. Och framtidsjorden behöver dig.

texten är skriven av mig, till föreningen framtidsjorden, men det känns som att den passar här också


.

Kategorier: Tips 2 kommentarer