påverka « Dyrare mat, NU!

Framtiden gror i skolan

Skribent:

Krönika även publicerad i Katrineholms Kuriren idag: ”Har du något att tillägga?” frågar hon. Jag befinner mig på Globala Gymnasiet i Stockholm där några elever skriver en kokbok för studenter. Jag har blivit grillad med frågor om min definition av hållbart producerad mat. Om vem som borde ta ansvar och hur man motiverar någon med svag ekonomi att bli en medveten konsument? De unga tjejerna och killarna runt bordet är kunniga och hänvisar till begrepp som inte ens fanns när jag själv gick i gymnasiet.

”Men utifrån de tre pelarna inom hållbar utveckling; ekologi, ekonomi och sociala värden, vad är viktigast?” Jag frågar om de känner till begreppet Planetens gränser. ”Absolut” svarar de i kör. Som jag ser det måste vi kunna producera mat till hela jordens befolkning utan att exempelvis överträda gränsen för den globala uppvärmningen.

Prispressen på mat i vår del av världen håller kvar många människor i fattigdom i världens fattigaste länder. Bönder dör till följd av de bekämpningsmedel som ska ge oss billiga söndagsstekar alla dar i veckan. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. En hållbar produktion innebär at vi kan försörja världens befolkning idag, såväl som de uppåt 10 miljarder människor som snart ska dela på resurserna, utan att överträda planetens gränser.

”Så vad tycker du att man bör göra som student?” Jag funderar. Självklart skulle jag önska att alla brann för de här frågorna, läste på och agerade utifrån denna kunskap. Om alla köpte ”bra mat” skulle den ”dåliga maten” snart försvinna. Men jag tror inte ens själv på den visionen. Vi har alla olika intressen och värderingar, därför prioriterar vi olika. Därför måste vi erkänna att ansvaret ökar på de som kan påverka andras konsumtion. Handeln, politiker, fredags-fika-ansvariga och samhällsdebattörer har tillsammans med de oss aktiva konsumenter ett stort ansvar.

Jag svarar på frågan och sammanfattar med att i ett första steg minska på köttet, och på så sätt kunna spara in kronorna som krävs för att nästa gång välja en svensk köttbit. Men ännu viktigare är att börja ställa krav och påverka dem som har mer inflytande över maten.

Om jag har något att tillägga? Ja, att det gläder mig att se de här eleverna och en ny generation medvetna konsumenter höjer sina kritiska röster mot det som deras föräldrar ofta tagit för givet. För kunskapen om mat är inget vi föds med utan något som måste erövras av varje generation.

Jag önskar eleverna lycka till och promenerar hem med magen full av framtidshopp.

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Konsumentmakt eller konsumentvanmakt?

Skribent:

Jag vet inte om det bara är jag, men jag känner mig ständigt drabbad av kampanjer som uppmanar mig att använda mig av min konsumentmakt när jag handlar mat. Jag bör köpa svenskt, ekologiskt, klimatmärkt, lokalproducerat och rättvisemärkt. Det bör jag göra som ett uttryck för min konsumentmakt. När jag värjer mig, framställs plötsligt världens alla missförhållanden som mitt fel, personligen. Detta trots att det är själva kampanjen jag försöker värja mig mot, inte mot att göra som kampanjen vill. Sedan gammalt gör jag i allt väsentligt redan det där, numera av vana. Sedan gammalt undrar jag om det gör någon som helst skillnad för någon annan än mig själv. Sedan gammalt känner jag mer konsumentvanmakt än konsumentmakt när jag handlar mat.

Vad ska vi tro om det här med konsumentmakt, egentligen? Existerar den, och i så fall i vilken omfattning? Vad kan den åstadkomma?

Utbudet i en vanlig, hyfsat välsorterad livsmedelsbutik, tyder inte på att konsumentmakten ligger i mina händer. Större delen av utbudet vill jag helst inte köpa, eftersom varorna producerats, transporterats och dessvärre ofta även förädlats – så att den färdiga varan egentligen består av förstörda råvaror – på sätt som jag inte vill stödja.

Om det utbudet är resultatet av konsumentmakt, betyder det att en mäktig kår av konsumenter vill ha mat från illa omhändertagna djur, ovarsamt brukad jord, energikrävande växthus och grönsaker, frukt och bär som flygs hit från ursprungsländerna. Bland mycket annat.

Det handlar i så fall inte om att företagen vill vinstmaximera, det handlar inte om att tillgången på – ja, blotta åsynen av – sockerärtor och jordgubbar i februari kan få oss på fall så att vi köper dem, trots att vi inte skulle ha haft en tanke på färska sockerärtor nu om ingen frestat oss med dem. Tillgången skapar efterfrågan, och så påstår människor att det är konsumentmakt.

Producenterna har i oändligt mycket högre grad än konsumenterna makt över konsumtionen. När producenterna världen över producerar på det vis som sker idag, och politikerna världen över inte gör särskilt mycket åt saken, då är det närmast ett svek att skjuta över hela ansvaret till den enskilde och kalla det konsumentmakt. Att göra så, och att därtill påstå att det handlar om en utveckling som konusmentmakten kan stävja, är att spela nyliberalismen och individualismen i händerna. Det är att göra ekonomins språk till det enda språket för att beskriva samhället och maktfaktorerna. Det är att göra hela den nödvändiga samhällsomställningen till en fråga om individuell livsstil, och det är att kamouflera vanmakt genom att kalla den makt.

Kategorier: Åsikt & debatt 3 kommentarer

Tyck till om Bra Miljöval

Skribent:

Den stiliserade falken som symboliserar ett Bra Miljöval, har sedan 1987 varit Naturskyddsföreningens garanti för produkter som har en begränsad inverkan på vår miljö. Bra Miljöval är enligt Naturskyddsföreningen den enda miljömärkningen som kontrolleras av en oberoende miljöorganisation.

Nu är det dags för en översyn av kriterierna för livsmedelsbutiker och Naturskyddsföreningen har bjudit in organisationer till en remissrunda. Dyrare mat, nu! ger gärna input på märkningen, men för att tillvarata kompetensen som finns i vårt nätverk vill vi uppmuntra alla att läsa igenom och komma med synpunkter till oss.

Läs igenom och skicka dina synpunkter till linus.kallander [at] dyraremat.nu senast 28 januari. Där efter sammanställer vi alla kommentarer, publicerar på bloggen och skickar in till Naturskyddsföreningen.

Svårt att göra själv? Ta med dokumentet till skolan eller jobbet, diskutera under lunchen eller gör det som ett grupparbete.

De synpunkter vi kommer att förmedla till Naturskyddsföreningen ska utgå från strävan att vi ska kunna åstadkomma en hållbar konsumtion och produktion av livsmedel. Med hållbar menar vi att produktionen och konsumtionen ska gå i linje med de mänskliga rättigheterna och utan att överskrida planetens gränsvärden.

Läs mer om Bra miljöval hos Naturskyddsföreningen och ladda ner remissen här nedan.

Kategorier: Fördjupning Inga kommentarer

Regeringen måste agera i miljöfrågorna

Skribent:

I en debattartikel publicerad på Brännpunkt den 27 september ställde vi frågan till  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson varför han lät de miljömål som regeringen själv satt upp stå tillbaks för frihandeln inom EU. Bakgrunden var att regeringen valt att stoppa processen med miljösmarta kostråd som Livsmedelsverket fått i uppdrag att arbeta fram. Detta efter kommentarer från EU-kommissionen att råden kunde uppfattas som ett handelshinder.

När Landsbygdministern bemötte vår artikel underströk han att regeringens ambition är densamma som vår, nämligen att det är viktigt att sprida information så att konsumenter kan fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar utveckling. Ministern hyllar även vårt beslut att begära ut och själva publicera förslagen till miljösmarta kostråd. Det glädjer oss. Men om ministern menar allvar med sin vision om att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller mat och miljö, är det då rimligt att helt förlita sig till spontana initiativ från ideella aktörer för att nå regeringens egna miljömål?

I motsats till vad ministern påstår i sitt svar till oss har Livsmedelsverket lagt kostråden i byrålådan. Där hade de legat kvar om inte vi hade begärt ut dem. I sin årsredovisning skriver Livsmedelsverket att som följd av regeringens beslut kommer man i stället att “informera om matens miljöpåverkan i annan form än råd”. Beslutet att stoppa processen innebar i praktiken att det blev omöjligt för Livsmedelsverket att ge direkta råd till konsumenter om hur de kan minska matens miljöpåverkan. Det är olyckligt då det är just dessa råd som många konsumenter efterfrågar.

Vi vet att regeringen ser värdet av och inser behovet av kraftfulla åtgärder för att nå miljömålen. Och vi tror att Sverige kan vara det föregångsland som vi vill att det ska vara när det kommer till hållbar produktion och konsumtion av mat. Men Sveriges regering kan inte lägga över ansvaret för att nå målen inom miljöpolitiken på det civila samhället och folkbildningen. Politiken behöver vara den kraft som flyttar fram positionerna och skapar handlingsutrymme för förändring. Då behöver vi modiga politiker som vågar gå före och visa att Sverige lever upp till sin roll som ledande aktör inom EU på miljöområdet.

Vi kommer att göra vad vi kan för att sprida kostråden via våra respektive kanaler och välkomnar också fler, både kommuner, organisationer och företag, att hjälpa oss i detta arbete. Om ministern genom sitt svar till oss menar att han står bakom Livsmedelsverkets förslag till kostråd och anser att de bör spridas till svenska konsumenter bör han ta strid för att kostråden ska godkännas av EU-kommissionen.

LINUS KÄLLANDER

talesperson tankesmedjan Dyrare mat, nu!

SVANTE AXELSSON

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

KARL-PETTER THORWALDSSON

ordförande ABF

JAN BERTOFT

generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Eskil: ”Livsmedelsverket får börja om processen”

Skribent:

Många röster har höjts när det gäller de miljösmarta kostråden som fått kritik av kommissionen. De uppgifter som cirkulerar om regeringen har stoppat kostråden är dock felaktiga. Tvärtom om välkomnas initiativ som stärker konsumenternas medvetenhet om mat och miljö.

När Livsmedelsverket gjorde bedömningen att kostråden skulle notifieras i EU blev det automatiskt regeringen som skulle svara på EU-kommissionens synpunkter. Efter en tids brevväxling hamnade vi tillslut i ett läge där vi riskerade att få urvattnade kostråd som skrivits av politiker, inte av våra experter på myndigheterna. Regeringen valde då att avbryta notifieringen i EU för att låta Livsmedelsverket börja om processen.

Denna avbrutna notifiering har sedan målats upp som att regeringen har ”stoppat” de miljösmarta kostråden. Här vill jag vara väldigt tydlig: varken jag som Landsbygdsminister eller regeringen som helhet har framfört några synpunkter på de kostråd som livsmedelsverket tagit fram, tvärtom om välkomnas initiativ som stärker konsumenternas medvetenhet om mat och miljö. De kostråd som artikelförfattarna nu sprider på sina hemsidor finns numera också på Livsmedelsverkets egen hemsida.

Däremot välkomnar jag att ni åtar er att sprida kostråden. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller mat och miljö. En svensk liter mjölk ger bara upphov till hälften så mycket utsläpp av växthusgaser som en genomsnittlig liter mjölk i världen. Vi har höga krav på miljöhänsyn och skydd av grundvattnet, en av världens högsta koldioxidskatter och bland världens mest ambitiösa klimatmål.

Med visionen Sverige – det nya matlandet vill vi lyfta fram de svenska mervärden som svensk mat bidrar till. Förutom de öppna landskapen, jobb och levande landsbygd, bevarande av kulturlandskap, högre djurskydd, salmonellafrihet och återhållsam antibiotikaanvändning så skapar svensk matproduktion en biologisk mångfald som i vissa ängsmarker kan jämföras med Amazonas regnskogar. Dessutom bidrar svenska bönder till klimatomställningen genom metangasproduktion som utvinns från bondens dyngbrunn och skogens restavfall. Här finns den stora potentialen att vända hela livsmedelsproduktionen från miljötärande till miljöbärande. Men redan i dag bidrar den svenska bonden till miljövinster i samhället.

Att konsumenternas medvetenhet ökar och att fler aktörer i samhället bidrar till att skapa det hållbara samhället jag och regeringen arbetar för är avgörande för att nå miljömålen och bevara matproduktion i Sverige. Därför är det med glädje jag ser det stora engagemang och den livfulla debatt som Livsmedelsverkets kostråd skapat. Det är avgörande både för miljön och för den svenska landsbygden att engagemanget, kunskapen och egna initiativ fortsätter och förstärks.

Jag välkomnar därför alla initiativ som vill bidra till bättre miljö, svensk matproduktion, levande landsbygd och en som har en tro på konsumentens vilja och förmåga att bidra.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (C)

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Bli en riktig bonde för 300 kronor

Skribent:

Become a farmer today

Jag blir så glad när jag ser att SVT Rapport berättar om gården Wimpole Estate i Cambridgeshire där lantbrukaren Richard Morris skapat en nätbaserad community där medlemmarna tar över kontrollen över gården. Syftet med det här experimentet, som inspirerats av Facebook-favoriten Farmville beskrivs såhär:

We know from research that many people in the UK are increasingly disconnected from the realities of how food is produced. Meanwhile, food production is becoming increasingly important both globally and nationally.

This project will take things to a totally new level and encourage widespread debate around food and farming, as well as making people aware of the National Trust’s role.

Medlemmarna kommer kunna påverka gården på främst tre sätt: Vilka grödor som ska odlas, vilken boskap man ska föda upp och hur produktionen ska påverka miljö och djurens välfärd.

Tanken är att gården ska gå med vinst och fortsatt har högt ställda krav ett hållbart och miljövänligt lantbruk.

Det första tillfället att rösta är den 26 maj så om vi känner för att prova på det brittiska bondelivet är detta din stora chans!

När tror ni vi får se något liknande i Sverige?

Kategorier: Inspiration / Livsstil, Tips Inga kommentarer

Ett meddelande om förändring

Skribent:
Tecknare. Anna Jansson

Att vara förändringsagent är inte alltid tacksamt. Att vara den som sticker ut med sina ideal och bestämda åsikter om vad som är mer rätt eller fel. Men tänk ändå så viktigt det är att vissa människor vågar gå mot strömmen och visa att ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att leva, är möjligt.

Del flesta av oss känner nog igen känslan av det brinnande engagemanget. Elden som symbol för förändring är synnerligen passande.

Kunskapen och övertygelsen om att något måste göras är det syre som håller elden vid liv. Men för att elden ska fortsätta brinna krävs bränsle. Bränsle i form av resultat. Små individuella resultat och stora systemskiften är lika viktiga.

Läs mer »

Kategorier: Inspiration / Livsstil 2 kommentarer

Mycket kring djurvälfärd i ekologisk djurhållning

Skribent:

Författaren, Gunnela Ståhle, har arbetat med djurskydd och säker mat i mer än 25 år. Hon bloggar på www.gunnela.nu

Det tog ett par år innan KRAV reagerade på att de ekologiska grisarna har ont i lederna. På KSLA: s Ekoforum i går var Bo Berg, ordförande i KRAV, bekymrad och talade om att lägga in en del forskningsmedel i frågan. Det kanske behövs även för kycklingarna. På ett seminarium förra veckan anordnat av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) presenterades åter hälsoproblemen för de ekologiska grisarna. Men motsvarande fakta kring den ekologiska kycklingproduktionen saknas. Har de benproblem och hur står det till med fothälsan? Och den ekologiska äggproduktionen står för utmaningar när det gäller 100 % ekologiskt foder I den fortsatta strategin för ekologisk produktion och konsumtion, som diskuterades på KSLA föreslås uppföljning av djurvälfärden och stöd för inhemska raser av kyckling, värphöns och gris. Och nu ska SLU ha motsvarande seminarium 25 maj. Läs mer »

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Är ökad livsmedelsimport lösningen på världssvälten

Skribent:

Ett samtal mellan er ungdomar, Lars-Göran Pettersson LRFs förbundsordförande och John Enander LRF Ungdomen.  Vad är det som förenar och vad skiljer i vår syn på livsstil och nödvändiga förändringar?

Vi vill bjuda in dig och din organisation till ett förutsättningslöst samtal om vad vi gemensamt kan göra för att nå målsättningen att halvera hungern i världen fram till 2015. Det mål som världens samlade ledare ställde upp vid millennieskiftet.

I verkligheten står vi längre än någonsin ifrån att klara målet. Bara under förra året ökade antalet hungrande i världen med 100 miljoner. Ofattbara 1 miljard människor lever i hunger. Läs mer »

Kategorier: Tips Inga kommentarer

Läser att utbildning om grisskötsel genomförs

Skribent:

Sveriges Radio
”Nu ska kontrollerna av den svenska grisnäringen bli bättre och ske på lika villkor över hela landet. Efter den senaste tidens debatt om svensk grisuppfödning startar nu Jordbruksverket och Lantbruksuniversitetet en ny utbildning av inspektörer och veterinärer.”

Tänker direkt att effekten av 2009 års debatt har gett resultat. I alla fall en första insats för att få en bättre djurhållning..

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer